Súťaže RZ SZV Žilinský kraj a skanzenu Pribylina

RZ Slovenského zväzu včelárov Žilinský kraj k príležitosti 100. výročia založenia a skanzen Pribylina vyhlasujú výtvarnú súťaž

VČELY OČAMI DETÍ

  1. kategória materské školy
  2. kategória 1. stupeň ZŠ
  3. kategória 2. stupeň ZŠ

Fotografickú súťaž so včelárskou tématikou.

Súťaž o najlepší med a medovinu z Pribyliny

Propozície súťaže
Súťažné exponáty posielajte do 15. júla 2019 na adresu:
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok
Partizánska 153
03 301 Liptovský Mikuláš

Slávnostné ocenenie víťazov prebehne 21.7.2019 v skanzene Pribylina

  1. Do výtvarnej súťaže sa môžu zapojiť deti daných vekových kategórií. Technika je voľná so včelárskou tematikou. Práce je potrebné označiť menom, kategóriou, adresou a telefonickým kontaktom
  2. Fotografie so včelárskou tematikou je potrebné zaslať vo formáte A4, označiť menom, adresou a telefonickým kontaktom
  3. Súťažné exponáty s medom posielajte alebo doručte osobne na danú adresu balené v skle ½ kg (370ml) baleniach. Súťažné exponáty neochutenej medoviny (bez ovocných príchutí) balených v ½ l sklenených fľašiach posielajte alebo doručte osobne na danú adresu. K súťažným baleniam napíšte meno, adresu a telefonický kontakt

V Pribyline 10.júna 2019 VV súťaž Včely

PORADA FUNKCIONÁROV-v NITRE

Dňa 13.6.2015 (sobota) sa uskutoční porada funkcionárov ZO SZV, občianskych združení Združenia Slovenská včela a R SVS v Kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre so začiatkom o 9,00 hod. Porada je určená pre funkcionárov včelárskych organizácií, ktorí pripravujú podklady k Žiadostiam o poskytnutie a vyplatenie pomoci podľa NV SR č. 107/2014 Z. z. v rámci jednotlivých vnútroorganizačných zložiek OZ ZSV a ostatných včelárskych občianskych združení.

Výbor RZ ZAreg. SZV odporúča spojiť sa v doprave/autá/ v spádových oblastiach telefonickými dohovormi.

Rajonizácia, poverovanie, odborná spôsobilosť AUVL – usmernenie2015

V zmysle aktálnosti času a návštev RVPS oznamujeme

Podľa nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi, pomoc na vykonanie opatrenia kontrola varroázy, je možné poskytnúť iba na prehliadky včelstiev vykonané poverenými úradnými lekármi alebo poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi podľa § 8 ods. 3 písm. y) zákona č. 39/2007 Z. z..

Pokračovať v čítaní „Rajonizácia, poverovanie, odborná spôsobilosť AUVL – usmernenie2015“

POZVANKA na stretnutie do KNM 11.1.2015 +Roč plan vzdelavania v ZAreg.

Vážení delegáti, predsedovia, tajomníci, pokladníci- ZO SZV v žilinskom regióne, pozývame vás na zhromaždenie/konferenciu/ ZA regiónu , ktoré sa uskutoční dňa 11. januára 2015(nedeľa), o 9.00 hod. v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste / cca 300m od svetelnej križovatky-do ľava na most/. Program: 1. Otvorenie, privítanie zástupcov ZOSZV ZAreg.. 2. Voľba návrhovej, Zapisovateľa. 3. Hodnotiace správy/skrátené informácie/ za obdobie 2014 od ZO ZA reg. , 4. Schválenie členského príspevku do RZ SZV ZA 5. Rôzne. Diskusia. /Plán ZA reg./ 6. Návrh na uznesenie. 7. Záver. Prednáška : Technológia včelárenia. Ing. Peter Košarišťan.

PF 2015

Všetkým včelárom a ich rodinám a včelím rodinkám len to dobré.
Výbor ZAreg.SZV.

Dni vidieka

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás pozvať na už 6. ročník podujatia Dni vidieka
Žilinského kraja, ktorý sa tentokrát uskutoční počas 2 dní:

23. SEPTEMBRA 2014 – KONFERENCIA o možnostiach predaja a marketingu
miestneho produktu (9,30 – 12,00 hod. na Úrade Žilinského samosprávneho
kraja) – pozvánka a prihláška sú prílohou mailu

24. SEPTEMBRA 2014 – PREDSTAVENIE A PREDAJ TRADIČNÝCH ĽUDOVOUMELECKÝCH
PREDMETOV A MIESTNYCH ŠPECIALÍT so sprievodným kultúrnym programom na
Mariánskom námestí v Žiline (10,00- 18,00 hod.).

Veríme, že sa na podujatí stretneme …Výbor RZ ZA SZV

POZVÁNKA -OSTRAVA-Volné miesta z BB autobusom

Exkurzia na XIX konferenciu zlepšovateľov a vynálezcov, spojenú s medzinárodnou včelárskou výstavou v Ostrave – Černá louka, dňa 27.9.2014 (sobota).
Pre veľký záujem plánujeme dva autobusy a to od Rimavskej Soboty a od Žarnovice, obidva cez Banskú Bystricu.Účastnícky poplatok na účastníka je 10 €, poukážte cez vašu ZO SZV na účet RZ: 4014989380/7500, do variabilného symbolu uveďte číslo vašej ZO SZV.Menný zoznam s dátumom úhrady poplatku posielajte na adresu: jan.pis10@gmail.com. Info na tel.č. 0904401600. K zoznamu uveďte plánované miesto nástupu. Presný čas odchodu a zastávky zverejníme po obsadení obidvoch autobusov. Predpokladaný odchod z RS asi o pol štvrtej, zo Žarnovice asi o štvrtej, návrat do BB medzi 19. a 20. hodinou. Snažte sa prihlasovať maximálne 5 členov, ostatných veďte ako náhradníkov. Uzávierka prihlášok do 20.9., ak sa do tohoto dátumu nenaplnia autobusy, priberieme aj náhradníkov. Do zoznamu vás zapíšeme až po zaplatení príspevku.
Banská Bystrica SOŠ Sásová 5.00 hod. – Turč.Teplice Motel 6.00 hod. – Ostrava 9.00 – 9.30 hod.
Odporúčame byť na zastávkach 10min pred plánovaným odchodom, ak by sa čas rýchlosťou skrátil.
Predpokladaný odchod z Ostravy 15.00 hod., návrat do BB medzi 19.00 – 20.00 hod.
Mimoriadne požiadavky zastávok nahláste na: 0904 401600.
Vstupné: 85 Kč, dôchodcovia a študenti 60 Kč, možnosť zameniť € v blízkosti výstaviska.
HLÁSTE SA ČIM SKôR RZ ZA M.Slovák

POZVÁNKA na stretnutie zástupcov ZO v ZA reg 11.1.sobota 2014

Pozývam vás na zhromaždenie/konferenciu/ ZA regiónu , ktoré sa uskutoční dňa 11. januára 2014(sobota), o 15.00 hod. v reštaurácii KOTVA v Žiline / cca 200m od predajne VCELA ,alebo cca 300m od výjazdu z hypermarketu TESCO do prava-jednosmernej ulice/.  Ako minulý rok 

Program bude zameraný na zhodnotenie činnosti ZO  v 2013

Aktuality vo včelárskom dianí

Rôzne

Výbor RZSZV ZA   /Náklady zo strtnutím hradí vysielajúca včelárska organizácia/.

Účast prip. neučasť oznámte na emaily výboru RZZA  prí.p  zoszv.cadca@centrum.sk