PF 2015

Všetkým včelárom a ich rodinám a včelím rodinkám len to dobré.
Výbor ZAreg.SZV.

Dni vidieka

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás pozvať na už 6. ročník podujatia Dni vidieka
Žilinského kraja, ktorý sa tentokrát uskutoční počas 2 dní:

23. SEPTEMBRA 2014 – KONFERENCIA o možnostiach predaja a marketingu
miestneho produktu (9,30 – 12,00 hod. na Úrade Žilinského samosprávneho
kraja) – pozvánka a prihláška sú prílohou mailu

24. SEPTEMBRA 2014 – PREDSTAVENIE A PREDAJ TRADIČNÝCH ĽUDOVOUMELECKÝCH
PREDMETOV A MIESTNYCH ŠPECIALÍT so sprievodným kultúrnym programom na
Mariánskom námestí v Žiline (10,00- 18,00 hod.).

Veríme, že sa na podujatí stretneme …Výbor RZ ZA SZV

POZVÁNKA -OSTRAVA-Volné miesta z BB autobusom

Exkurzia na XIX konferenciu zlepšovateľov a vynálezcov, spojenú s medzinárodnou včelárskou výstavou v Ostrave – Černá louka, dňa 27.9.2014 (sobota).
Pre veľký záujem plánujeme dva autobusy a to od Rimavskej Soboty a od Žarnovice, obidva cez Banskú Bystricu.Účastnícky poplatok na účastníka je 10 €, poukážte cez vašu ZO SZV na účet RZ: 4014989380/7500, do variabilného symbolu uveďte číslo vašej ZO SZV.Menný zoznam s dátumom úhrady poplatku posielajte na adresu: jan.pis10@gmail.com. Info na tel.č. 0904401600. K zoznamu uveďte plánované miesto nástupu. Presný čas odchodu a zastávky zverejníme po obsadení obidvoch autobusov. Predpokladaný odchod z RS asi o pol štvrtej, zo Žarnovice asi o štvrtej, návrat do BB medzi 19. a 20. hodinou. Snažte sa prihlasovať maximálne 5 členov, ostatných veďte ako náhradníkov. Uzávierka prihlášok do 20.9., ak sa do tohoto dátumu nenaplnia autobusy, priberieme aj náhradníkov. Do zoznamu vás zapíšeme až po zaplatení príspevku.
Banská Bystrica SOŠ Sásová 5.00 hod. – Turč.Teplice Motel 6.00 hod. – Ostrava 9.00 – 9.30 hod.
Odporúčame byť na zastávkach 10min pred plánovaným odchodom, ak by sa čas rýchlosťou skrátil.
Predpokladaný odchod z Ostravy 15.00 hod., návrat do BB medzi 19.00 – 20.00 hod.
Mimoriadne požiadavky zastávok nahláste na: 0904 401600.
Vstupné: 85 Kč, dôchodcovia a študenti 60 Kč, možnosť zameniť € v blízkosti výstaviska.
HLÁSTE SA ČIM SKôR RZ ZA M.Slovák

POZVÁNKA na stretnutie zástupcov ZO v ZA reg 11.1.sobota 2014

Pozývam vás na zhromaždenie/konferenciu/ ZA regiónu , ktoré sa uskutoční dňa 11. januára 2014(sobota), o 15.00 hod. v reštaurácii KOTVA v Žiline / cca 200m od predajne VCELA ,alebo cca 300m od výjazdu z hypermarketu TESCO do prava-jednosmernej ulice/.  Ako minulý rok 

Program bude zameraný na zhodnotenie činnosti ZO  v 2013

Aktuality vo včelárskom dianí

Rôzne

Výbor RZSZV ZA   /Náklady zo strtnutím hradí vysielajúca včelárska organizácia/.

Účast prip. neučasť oznámte na emaily výboru RZZA  prí.p  zoszv.cadca@centrum.sk

PF 2014

PF 2014 ZA reg.SZV vÄ?el??ri_0.jpg

So želaním všetkého dobrého pri zdraví osobnom a aj včeličiek

vás pozdravuje výbor ZA reg. PS:Predpokladané stretnutie 11.1.sobota v ZA- Kotva

PF 2014 ZA reg.SZV vÄ?el??ri_0.jpg

Preškolenie AULV 2014 zo ZA reg.

ZSV v spolupráci s SOŠ pod Bánošom a Ústavom včelárstva organizuje jednodňový kurz asistentov úradných veterinárnych lekárov (ďalej len „AÚVL“) podľa nahlásených požiadaviek ZO SZV a organizácií ZSV. Kurz je určený pre tých AÚVL, ktorým skončila platnosť osvedčení (viď. príloha). Kurz bude pozostávať zo vstupného testu, prednášok a výstupného testu. Po úspešnom absolvovaní kurzu účastník získa osvedčenie AÚVL. Začiatok kurzov je vždy o 8,00 hod. Účasť max 50 účastníkov

25.1.2014 Ústav včelárstva, Lipt. Hrádok Ružomberok, Liptovský Hrádok, Martin, Kysucké Nové Mesto 26.1.2014 Ústav včelárstva, Lipt. Hrádok Rajec, SVS Jána Čajdu, Stará Bystrica, Námestovo

viac www.vcelari.sk  obežník 9

POZVANIE DO LYSONA /POLSKO/12-13.10.2013

Dňa 12-13.10.2013 LYSON /PL/ organizuje dni otvorených dverí vo firme kde sa vyrábajú medomety a iné nerezové doplnky k včeláreniu, PS – úľové zostavy a pod.. Návštevníci si môžu nakúpiť za akciové ceny.                  Je pripravený kultúrny program. Vid- priloha

čl. VVSZV-ZA M.Slovák

Spomienka na p.Štefana Závodníka v Divine/fara/ + foto

POZVÁNKA             Vážené včelárky,včelári

Dňa 1.9.2013 /nedeľa/o 9 hod. sa v obci Divina /pri Žiline/ pri fare uskutoční pietna spomienka pri príležitosti 200 výročia jeho narodenia 

na včelára / zakladateľa Spolku včelárov/ Štefana  Závodníka.

 Výbor RZZA

Skúšky budúcich prednášajúcich odborníkov budú 21. 3. a 3. 4. od 10.00 hod. v SOŠ, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica.

Skúšky budúcich prednášajúcich odborníkov budú 21. 3. a 3. 4. od 10.00 hod. v SOŠ, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica. Komisiu vymenuje CVŽV na návrh Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku. Komisia bude pozostávať z predsedu a garantov za jednotlivé oblasti. Členom komisie bude aj delegovaný zástupca Slovenskej včely za profesijné organizácie.

Skúšky sa môžu zúčastniť len tí uchádzači, ktorí splnili doterajší postup pre zaradenie do zoznamu Prednášajúcich odborníkov vo včelárstve:

o absolvovanie včelárskeho minima v Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku, alebo získanie výučného listu v SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica o odovzdanie práce z lektorských zručností v SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica o účasť na kurze Prezentačné zručnosti od PaedDr. Mrkvica

PODROBNY popis v prílohe…

SEMINÁR- pre asistentov úradného veterinárneho lekára a iných včelárov+ priloha nozema

SZV  organizuje odborný seminár, ktorý sa bude konať dňa 24.3.2013 o 10,00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu č. 1. Seminár je určený predovšetkým pre asistentov úradných veterinárnych lekárov, predsedov a tajomníkov ZO SZV a členov výboru ZO SZV poverených problematikou zdravotného stavu včelstiev v Základných organizáciách.

                                  PROGRAM

9,30 – 10,00 hod.          prezentácia účastníkov                           od 10,00 hod.              

1.      Právne predpisy súvisiace so včelárstvom

(Legislatíva SR pre AÚVL, problematika chovu včiel a predaja z dvora)

2.      Centrálny register včelstiev a úlohy vyplývajúce z Vyhlášky

MP SR č. 206/2012 o identifikácii a registrácii včelstiev

3.      Klinické príznaky chorôb včiel a včelieho plodu

4.      Konkrétne vykonávanie prehliadok AÚVL v zmysle nariadenia vlády SR č. 31/2011 Z. z. a Národného programu monitoringu moru včelieho plodu.

Samotný seminár je bezplatný, vítaná je účasť aj ostatnej včelárskej verejnosti.

Občerstvenie a cestovné náklady si každý účastník hradí individuálne.