Včelárska nedeľa v skanzene v Pribyline

Oslavy 100. výročia založenia organizovaného včelárstva v Žilinskom kraji sa realizovali v skanzene Pribylina v múzeu liptovskej dediny dňa 21.júla 2019. Tieto oslavy prebehli v spolupráci a finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja, Mesta Ružomberok, Slovenským zväzom včelárov, RZ SZV Žilinský kraj.

K príležitosti 100.výročia založenia organizovaných spolkov na Slovensku RZ Žilina SZV zastúpená predsedom RZ Žilina Milošom Belanom v skanzene Pribylina vyhlásila súťaž o najlepšiu neochutenú medovinu a med z Pribyliny. Včelárska nedeľa sa konala za prítomnosti významných hostí, ako predseda SZV Ing.Milan Rusnák a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing.Eriky Jurinovej a mnohých ďalších významných hostí.

Stretnutie s hosťami

Predsedníčkou odbornej komisie bola RNDr. Tatiana Čermáková a za Liptovské múzeum Martina Mäsiarová.

Do súťaže sa zapojili včelári so 4 druhmi neochutenej medoviny. Absolútnym víťazom sa stal Vladimír Greško z Liptovského Mikuláša (ZO SZV L.Mikuláš), na 2.mieste Greško Peter z Liptovského Mikuláša (ZO SZV L.Mikuláš) a na 3.mieste skončil Štefan Kenda z Liptovských Revúc (ZO SZV Ružomberok). Boli ocenení všetci zapojení včelári.

Súťaže so svojím medom sa zúčastnili predovšetkým včelári zo ZO SZV v Ružomberku. Bolo 13 súťažných vzoriek, predovšetkým medovicového medu. Absolútnym víťazom sa stal Vladimír Greško z Liptovského Mikuláša (ZO SZV L.Mikuláš), na 2.mieste Ivan Bodor z Liptovskej Lúžnej(ZO SZV Ružomberok) a na 3.mieste skončil Štefan Kenda z Liptovských Revúc (ZO SZV Ružomberok). Súčasťou súťaže bolo i hodnotenie laickou verejnosťou počas Včelárskej nedele v skanzene Pribylina. Nenechal sa núkať žiaden návštevník. Hodnotili kvetové medy, medovicové a taktiež pasterizovaný med. Výsledky laickou verejnosťou boli veľmi vyrovnané, preto boli ocenení všetci zapojení včelári.

Táto súťaž sa dostala do povedomia viacerých včelárov, ktorí prisľúbili svoju účasť v nasledujúcom ročníku, nakoľko v žilinskom regióne máme viacerých výrobcov medoviny. Veríme, že v budúcom roku sa budú prezentovať viacerí včelári z jednotlivých ZO v RZ Žilina SZV.

V rámci osláv bola vyhlásená i výtvarná súťaž pre deti v predškolskom a školskom veku. Touto súťažou sme chceli dať do povedomia včelu medonosnú ako neodmysliteľnú súčasť nášho života a celého ekosystému v rámci biodiverzity.

Do súťaže sa zapojili deti predovšetkým ZO SZV Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok. Použili rôzne techniky maľby, kresby, ale aj kombinované techniky v 2D, ale i 3D stvárnení. Najväčšie zastúpenie mala kategória detí 1.stupňa ZŠ.

Víťazom za MŠ sa stala M.Vernarecová z MŠ Kráľová Lehota, na 2.mieste M.Balážová MŠ Ružomberok a na 3.mieste skončil A.Gera z CMŠ Koráb. Zvláštnu cenu poroty sme udelili 4 deťom.

Víťazom za 1.stupeň ZŠ ZŠ sa stala N.Bubniaková ZŠ Svätý Kríž, 2.miesto L.Kučavíková ZŠ Svätý Kríž, 3.miesto F.Csáky z Vinice.Zvláštnu cenu poroty sme udelili 5 deťom.

Víťazom za 2.stupeň ZŠ bola V.Hrabušová z Liptovskej Štiavnice, 2.miesto A.Chovanec ZŠ Svätý Kríž, 3.miesto B.Hrabušová z L.Štiavnice. Špeciálna cena bola udelená 4 deťom.

Počas osláv Výročia 100.založenia ZO SZV v Ružomberku boli pri tejto príležitosti ocenení i včelári, ktorí významne prispeli k rozvoju včelárstva v našom regióne. Boli nápomocní pri riešení organizačných úlohách či všeobecných problémoch vo včelárení mnohým včelárom.

Samotných osláv sa zúčastnili včelári z celého Slovenska. Svoje poznatky zo včelárenia si rozšírili i vďaka 4 odborným prednáškam. Odborná prednáška p.Foťku bola zameraná na chov včelích matiek, p. Ing.M.Rusnáka s témou materská kašička, pani RNDr. T.Čermáková odprednášala tému Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka, Ing. M.Vavrica technológia včelárenia.

Výroba paškálu

Všetkých prítomných zaujala súťaž o vyhotovenie najväčšej sviečky z včelieho vosku. Vyhrala ju pani Mačičková z Liptovského Hrádku. Prekročením výšky 2m a podmienkou státia a horenia sa zapísala do rekordov Slovenska. V súčasnosti je umiestnená v chráme v Pribyline a jej plameň nás očarí pri zvláštnych príležitostiach.

Ďalším sprievodným program bolo vystúpenie folklórneho súboru z Lúčok, okr.Ružomberok.

Skanzen v Pribyline svojou lokalitou a historickou hodnotou je predurčený na organizovanie Včelárskej nedele. V tejto tradícii máme záujem pokračovať a prilákať sprievodnými akciami širokú verejnosť.

Ocenenie včelárov ZO

Priatelia včelári,

touto cestou Vás chcem osloviť v mene RZ Žilina a požiadať Vás o návrh ocenenia včelárov z jednotlivých ZO. Poprosím Vás menný zoznam (cca 2 členov ZO) zaslať mailom do nedele 14.07.2019.

Súťaže RZ SZV Žilinský kraj a skanzenu Pribylina

RZ Slovenského zväzu včelárov Žilinský kraj k príležitosti 100. výročia založenia a skanzen Pribylina vyhlasujú výtvarnú súťaž

VČELY OČAMI DETÍ

  1. kategória materské školy
  2. kategória 1. stupeň ZŠ
  3. kategória 2. stupeň ZŠ

Fotografickú súťaž so včelárskou tématikou.

Súťaž o najlepší med a medovinu z Pribyliny

Propozície súťaže
Súťažné exponáty posielajte do 15. júla 2019 na adresu:
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok
Partizánska 153
03 301 Liptovský Mikuláš

Slávnostné ocenenie víťazov prebehne 21.7.2019 v skanzene Pribylina

  1. Do výtvarnej súťaže sa môžu zapojiť deti daných vekových kategórií. Technika je voľná so včelárskou tematikou. Práce je potrebné označiť menom, kategóriou, adresou a telefonickým kontaktom
  2. Fotografie so včelárskou tematikou je potrebné zaslať vo formáte A4, označiť menom, adresou a telefonickým kontaktom
  3. Súťažné exponáty s medom posielajte alebo doručte osobne na danú adresu balené v skle ½ kg (370ml) baleniach. Súťažné exponáty neochutenej medoviny (bez ovocných príchutí) balených v ½ l sklenených fľašiach posielajte alebo doručte osobne na danú adresu. K súťažným baleniam napíšte meno, adresu a telefonický kontakt

V Pribyline 10.júna 2019 VV súťaž Včely

PORADA FUNKCIONÁROV-v NITRE

Dňa 13.6.2015 (sobota) sa uskutoční porada funkcionárov ZO SZV, občianskych združení Združenia Slovenská včela a R SVS v Kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre so začiatkom o 9,00 hod. Porada je určená pre funkcionárov včelárskych organizácií, ktorí pripravujú podklady k Žiadostiam o poskytnutie a vyplatenie pomoci podľa NV SR č. 107/2014 Z. z. v rámci jednotlivých vnútroorganizačných zložiek OZ ZSV a ostatných včelárskych občianskych združení.

Výbor RZ ZAreg. SZV odporúča spojiť sa v doprave/autá/ v spádových oblastiach telefonickými dohovormi.

Rajonizácia, poverovanie, odborná spôsobilosť AUVL – usmernenie2015

V zmysle aktálnosti času a návštev RVPS oznamujeme

Podľa nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi, pomoc na vykonanie opatrenia kontrola varroázy, je možné poskytnúť iba na prehliadky včelstiev vykonané poverenými úradnými lekármi alebo poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi podľa § 8 ods. 3 písm. y) zákona č. 39/2007 Z. z..

Pokračovať v čítaní „Rajonizácia, poverovanie, odborná spôsobilosť AUVL – usmernenie2015“

POZVANKA na stretnutie do KNM 11.1.2015 +Roč plan vzdelavania v ZAreg.

Vážení delegáti, predsedovia, tajomníci, pokladníci- ZO SZV v žilinskom regióne, pozývame vás na zhromaždenie/konferenciu/ ZA regiónu , ktoré sa uskutoční dňa 11. januára 2015(nedeľa), o 9.00 hod. v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste / cca 300m od svetelnej križovatky-do ľava na most/. Program: 1. Otvorenie, privítanie zástupcov ZOSZV ZAreg.. 2. Voľba návrhovej, Zapisovateľa. 3. Hodnotiace správy/skrátené informácie/ za obdobie 2014 od ZO ZA reg. , 4. Schválenie členského príspevku do RZ SZV ZA 5. Rôzne. Diskusia. /Plán ZA reg./ 6. Návrh na uznesenie. 7. Záver. Prednáška : Technológia včelárenia. Ing. Peter Košarišťan.