Seminár pre predsedov a tajomníkov SZV

8.2.2020 v SOŠ pod Bánošom začiatok o 10:00 hod

pre RZ SZV Banská Bystrica, RZ SZV Žilina, RZ SZV Trenčín

Stravu, koordináciu a technickú podporu zabezpečujú predsedovia RZ SZV. Žiadame predsedov a tajomníkov, aby svoju účasť nahlásili svojim predsedom RZ SZV.

Slovenský zväz včelárov uskutoční seminár pre predsedov a tajomníkov SZV, k novému nariadeniu vlády 337/2019 Z. z. a k USMERNENIE SZV č. 1/2020 k príručke pre žiadateľa.

Vážení predsedovia, tajomníci SZV,

vzhľadom k tomu, že MPRV schválilo nové Nariadenie vlády č. 377/2019 Z. z. platné od 1.10.2019 a PPA vydala novú príručku pre žiadateľa, VV SZV schválil USMERNENIE SZV č. 1/2020 k príručke pre žiadateľa a k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2019/2020.

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV si môžu na základe USMERNENIA SZV č.1/2020 doplniť svoju žiadosť o poskytnutie pomoci na rok 2019/2020 podľa prílohy č.1. Žiadame Vás, aby ste vypĺňali len bielo vyznačené polia, šedo vyznačené polia nebudú akceptované. Ak doplníte nové položky, ktoré chcete nakúpiť od 1.1.2020 do 1.7.2020 musia mať dátum nákupu iba od 1.1.2020 (nie staršie).

Doplnenú žiadosť o poskytnutie pomoci na rok 2019/2020 podľa prílohy č.1 je potrebné odovzdať do 29.2.2020 a to fyzicky alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV je povinný predložiť doklady za včelárske podopatrenie v termíne:

  1. 1. Doklady realizované od 1.8.2019 do 31.12.2019 musia byť odovzdané do 20.1.2020.
  2. 2. Doklady realizované od 1.1.2020 do 31.3.2020 musia byť odovzdané do 20.4.2020.
  3. 3. Doklady realizované od 1.4.2020 do 31.6.2020 musia byť odovzdané do 1.7.2020.

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami sa myslí termín doručenia

predseda RZ Žilina, Miloš Belan