Škody spôsobené medveďom

Obraciam sa na Vás s prosbou o informáciu ohľadom škôd, ktoré vznikli včelárom a boli spôsobené medveďom.
Informácie sú potrebné, nakoľko sa chystáme na rokovanie na ministerstve životného prostredia.
Poprosím uviesť organizáciu , meno včelára, ktorému škoda vznikla , či bola udalosť hlásená na životnom prostredí, poprípade počet úľov, ktoré boli zničené (meno ostane u mňa, potrebujem kôli štatistike).
Dostal som za úlohu na VV a tiež potrebujeme aspoň približnú štatistiku škôd, ktoré spôsobil medveď na včielkach.
Poprosím info mailom na : milosbelan(zavináč)gmail.com
Alebo tel. 0910 352 784
Ďakujem za spoluprácu,

Miloš Belan

Požiadavky RZ Žilina na VV a Predsedníctvo SZV

Krátky súhrn požiadaviek na VV a predsedníctvo SZV zo stretnutia RZ-ŽILINA konaného dňa 29.09.2019 v Žiline. Dané požiadavky sú zapísane v zápisnici a uznesení, budú uverejnené na web stránke RZ-Žilina.

  • zabezpečiť časopis Včelár v elektronickej podobe: (včelár, ktorý má celoročne predplatený časopis , by mal mať možnosť si ho pozrieť elektronicky (príklad: Moderny včelár), dať aspoň na konci roka do elektronickej podoby pre predplatiteľov, poprípade takúto službu aj spoplatniť
  • ZO fungujú ako distribútori – díleri, (časopis Včelár , kalendár a iné publikácie): daná požiadavka bola schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení zabezpečiť 10% z objednaných veci pre ZO (budú použité podľa uváženia, kalendár ako prezent, Včelár po uvážení vhodným kandidátom, sponzorom, motivovať ZO k väčšej aktivite pri predaji a distribúcii tlače a publikácií)
  • zabezpečiť látku na sako pre záujemcov (predseda, tajomník, delegát) :sprístupniť látku, jej uloženie, prevezenie, záujem o ušitie včelárskeho saka – je vytypovaná frima,  ktorá šije obleky pre poľovnícke združenia, členov)
  • zjednotiť výklad, určiť kto je štatutár ZO: kto ma právo podpisovať doklady a dokumenty za ZO (aspoň nato myslieť pri tvorbe nových stanov)
  • Možnosť založenia účtov vo FIO banka pre ZO, RZ, : účet vo FIO banke je zdarma, iné komerčné banky majú vysoké poplatky pre malé ZO, tiež prezistiť možnosť mať transparentné účty pre RZ a ZO (FIO -banka )
  • ZO Žilina žiada pomôcť doriešiť odovzdanie chýbajúcej dokumentácie od predchádzajúcich štatutárov ZO SZV Žilina: ide hlavne o dokumentáciu pre PPA a tiež financie, ktoré neboli vysporiadané (pomoc cez právnu firmu – právne poradenstvo)
  • Výklad právna subjektivita pre ZO: podľa niektorých vyjadrení ZO-čky nemajú právnu subjektivitu, ale len akú si podružnú, problém pri podávaní projektov ZO, vyžaduje sa výpis registra trestov, (právna firma výklad)
  • Pomôcť pri znížení stavov medveďov: zabezpečiť stretnutie s pracovníkmi Ministerstva životného prostredie, arogancia, neochota pracovníkov na okresných úradoch (odbor životné prostredie) pri hlásení škody medvedicou – rozbité úle (Ružomberok), včelstvá museli byť premiestnené na iné stanovište, premnoženie, ich voľný pohyb po intravilánoch obcí a miest

Miloš Belan, predseda RZ Žilina

Regionálna konferencia Žilinského kraja 29.9.2019

Výbor RZ SZV Žilinského kraja Vás pozýva na Regionálnu konferenciu delegátov RZ SZV ZA kraja.

 • Termín stretnutia: 29.09.2019 (nedeľa)
 • Čas stretnutia: 10:00 – 13:00
 • Miesto konania: Dom Kultúry Kysucké Nové Mesto (druhé poschodie)

Program konferencie

 1. Otvorenie
 2. Aktivity VV SZV (Belan)
 3. Akcie a aktivity výboru RZ-Žilina (Baranková, Hockicková)
 4. Činnosť kontrolnej a revíznej komisie (Schnely)
 5. Kontrola pokladničných kníh za jednotlivé ZO (predseda R.K. Schnely)
 6. Prednáška- Právne predpisy vo včelárstve (Z.Juríčková)
 7. Plán prace RZ-ŽILINA 2019-2020 (Belan)
 8. Diskusia

Poprosím doniesť pokladničné knihy za každú ZO, prebehne kontrola predsedom revíznej komisie p.Schnelym.

Bol by som rád, ak by sme sa stretli v čo najväčšom počte, to znamená predseda, tajomník, pokladník, včelár, ktorý v organizácii má na starosti zástavu. Kto má, môže doniesť a odprezentovať zástavy.

Súčasťou stretnutia bude aj prednáška, pokúsim sa zabezpečiť Zuzku Juríčkovú, ktorá má obrovské skúsenosti s čerpaním a zdrojmi na VÚC-kach. Pracujeme na tom, aby bol prítomný zodpovedný pracovník za dotácie na VÚC-Žilina.
Budú pozvaní hostia M.Novák, predseda spolku včelárov Žilina a  predseda p.Kamenika a predseda SZV Milan Rusnák (po skončení nášho programu 13:00hod).

Obed plánovaný na 13:00hod. formou cateringu, reštaurácia (zabezpečím po dohode)

Občerstvenie bude zabezpečený z prostriedkov RZ ZA

S pozdravom Miloš Belan
Predseda RZ SZV Žilina

V Kysuckom Novom Meste 9.9.2019

Ocenenie včelárov ZO

Priatelia včelári,

touto cestou Vás chcem osloviť v mene RZ Žilina a požiadať Vás o návrh ocenenia včelárov z jednotlivých ZO. Poprosím Vás menný zoznam (cca 2 členov ZO) zaslať mailom do nedele 14.07.2019.

Súťaže RZ SZV Žilinský kraj a skanzenu Pribylina

RZ Slovenského zväzu včelárov Žilinský kraj k príležitosti 100. výročia založenia a skanzen Pribylina vyhlasujú výtvarnú súťaž

VČELY OČAMI DETÍ

 1. kategória materské školy
 2. kategória 1. stupeň ZŠ
 3. kategória 2. stupeň ZŠ

Fotografickú súťaž so včelárskou tématikou.

Súťaž o najlepší med a medovinu z Pribyliny

Propozície súťaže
Súťažné exponáty posielajte do 15. júla 2019 na adresu:
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok
Partizánska 153
03 301 Liptovský Mikuláš

Slávnostné ocenenie víťazov prebehne 21.7.2019 v skanzene Pribylina

 1. Do výtvarnej súťaže sa môžu zapojiť deti daných vekových kategórií. Technika je voľná so včelárskou tematikou. Práce je potrebné označiť menom, kategóriou, adresou a telefonickým kontaktom
 2. Fotografie so včelárskou tematikou je potrebné zaslať vo formáte A4, označiť menom, adresou a telefonickým kontaktom
 3. Súťažné exponáty s medom posielajte alebo doručte osobne na danú adresu balené v skle ½ kg (370ml) baleniach. Súťažné exponáty neochutenej medoviny (bez ovocných príchutí) balených v ½ l sklenených fľašiach posielajte alebo doručte osobne na danú adresu. K súťažným baleniam napíšte meno, adresu a telefonický kontakt

V Pribyline 10.júna 2019 VV súťaž Včely

PORADA FUNKCIONÁROV-v NITRE

Dňa 13.6.2015 (sobota) sa uskutoční porada funkcionárov ZO SZV, občianskych združení Združenia Slovenská včela a R SVS v Kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre so začiatkom o 9,00 hod. Porada je určená pre funkcionárov včelárskych organizácií, ktorí pripravujú podklady k Žiadostiam o poskytnutie a vyplatenie pomoci podľa NV SR č. 107/2014 Z. z. v rámci jednotlivých vnútroorganizačných zložiek OZ ZSV a ostatných včelárskych občianskych združení.

Výbor RZ ZAreg. SZV odporúča spojiť sa v doprave/autá/ v spádových oblastiach telefonickými dohovormi.