Ocenenie včelárov ZO

Priatelia včelári,

touto cestou Vás chcem osloviť v mene RZ Žilina a požiadať Vás o návrh ocenenia včelárov z jednotlivých ZO. Poprosím Vás menný zoznam (cca 2 členov ZO) zaslať mailom do nedele 14.07.2019.

Súťaže RZ SZV Žilinský kraj a skanzenu Pribylina

RZ Slovenského zväzu včelárov Žilinský kraj k príležitosti 100. výročia založenia a skanzen Pribylina vyhlasujú výtvarnú súťaž

VČELY OČAMI DETÍ

  1. kategória materské školy
  2. kategória 1. stupeň ZŠ
  3. kategória 2. stupeň ZŠ

Fotografickú súťaž so včelárskou tématikou.

Súťaž o najlepší med a medovinu z Pribyliny

Propozície súťaže
Súťažné exponáty posielajte do 15. júla 2019 na adresu:
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok
Partizánska 153
03 301 Liptovský Mikuláš

Slávnostné ocenenie víťazov prebehne 21.7.2019 v skanzene Pribylina

  1. Do výtvarnej súťaže sa môžu zapojiť deti daných vekových kategórií. Technika je voľná so včelárskou tematikou. Práce je potrebné označiť menom, kategóriou, adresou a telefonickým kontaktom
  2. Fotografie so včelárskou tematikou je potrebné zaslať vo formáte A4, označiť menom, adresou a telefonickým kontaktom
  3. Súťažné exponáty s medom posielajte alebo doručte osobne na danú adresu balené v skle ½ kg (370ml) baleniach. Súťažné exponáty neochutenej medoviny (bez ovocných príchutí) balených v ½ l sklenených fľašiach posielajte alebo doručte osobne na danú adresu. K súťažným baleniam napíšte meno, adresu a telefonický kontakt

V Pribyline 10.júna 2019 VV súťaž Včely

PORADA FUNKCIONÁROV-v NITRE

Dňa 13.6.2015 (sobota) sa uskutoční porada funkcionárov ZO SZV, občianskych združení Združenia Slovenská včela a R SVS v Kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre so začiatkom o 9,00 hod. Porada je určená pre funkcionárov včelárskych organizácií, ktorí pripravujú podklady k Žiadostiam o poskytnutie a vyplatenie pomoci podľa NV SR č. 107/2014 Z. z. v rámci jednotlivých vnútroorganizačných zložiek OZ ZSV a ostatných včelárskych občianskych združení.

Výbor RZ ZAreg. SZV odporúča spojiť sa v doprave/autá/ v spádových oblastiach telefonickými dohovormi.

Rajonizácia, poverovanie, odborná spôsobilosť AUVL – usmernenie2015

V zmysle aktálnosti času a návštev RVPS oznamujeme

Podľa nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi, pomoc na vykonanie opatrenia kontrola varroázy, je možné poskytnúť iba na prehliadky včelstiev vykonané poverenými úradnými lekármi alebo poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi podľa § 8 ods. 3 písm. y) zákona č. 39/2007 Z. z..

Pokračovať v čítaní „Rajonizácia, poverovanie, odborná spôsobilosť AUVL – usmernenie2015“

POZVANKA na stretnutie do KNM 11.1.2015 +Roč plan vzdelavania v ZAreg.

Vážení delegáti, predsedovia, tajomníci, pokladníci- ZO SZV v žilinskom regióne, pozývame vás na zhromaždenie/konferenciu/ ZA regiónu , ktoré sa uskutoční dňa 11. januára 2015(nedeľa), o 9.00 hod. v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste / cca 300m od svetelnej križovatky-do ľava na most/. Program: 1. Otvorenie, privítanie zástupcov ZOSZV ZAreg.. 2. Voľba návrhovej, Zapisovateľa. 3. Hodnotiace správy/skrátené informácie/ za obdobie 2014 od ZO ZA reg. , 4. Schválenie členského príspevku do RZ SZV ZA 5. Rôzne. Diskusia. /Plán ZA reg./ 6. Návrh na uznesenie. 7. Záver. Prednáška : Technológia včelárenia. Ing. Peter Košarišťan.

PF 2015

Všetkým včelárom a ich rodinám a včelím rodinkám len to dobré.
Výbor ZAreg.SZV.

Dni vidieka

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás pozvať na už 6. ročník podujatia Dni vidieka
Žilinského kraja, ktorý sa tentokrát uskutoční počas 2 dní:

23. SEPTEMBRA 2014 – KONFERENCIA o možnostiach predaja a marketingu
miestneho produktu (9,30 – 12,00 hod. na Úrade Žilinského samosprávneho
kraja) – pozvánka a prihláška sú prílohou mailu

24. SEPTEMBRA 2014 – PREDSTAVENIE A PREDAJ TRADIČNÝCH ĽUDOVOUMELECKÝCH
PREDMETOV A MIESTNYCH ŠPECIALÍT so sprievodným kultúrnym programom na
Mariánskom námestí v Žiline (10,00- 18,00 hod.).

Veríme, že sa na podujatí stretneme …Výbor RZ ZA SZV