Regionálna konferencia Žilinského kraja 29.9.2019

Výbor RZ SZV Žilinského kraja Vás pozýva na Regionálnu konferenciu delegátov RZ SZV ZA kraja.

 • Termín stretnutia: 29.09.2019 (nedeľa)
 • Čas stretnutia: 10:00 – 13:00
 • Miesto konania: Dom Kultúry Kysucké Nové Mesto (druhé poschodie)

Program konferencie

 1. Otvorenie
 2. Aktivity VV SZV (Belan)
 3. Akcie a aktivity výboru RZ-Žilina (Baranková, Hockicková)
 4. Činnosť kontrolnej a revíznej komisie (Schnely)
 5. Kontrola pokladničných kníh za jednotlivé ZO (predseda R.K. Schnely)
 6. Prednáška- Právne predpisy vo včelárstve (Z.Juríčková)
 7. Plán prace RZ-ŽILINA 2019-2020 (Belan)
 8. Diskusia

Poprosím doniesť pokladničné knihy za každú ZO, prebehne kontrola predsedom revíznej komisie p.Schnelym.

Bol by som rád, ak by sme sa stretli v čo najväčšom počte, to znamená predseda, tajomník, pokladník, včelár, ktorý v organizácii má na starosti zástavu. Kto má, môže doniesť a odprezentovať zástavy.

Súčasťou stretnutia bude aj prednáška, pokúsim sa zabezpečiť Zuzku Juríčkovú, ktorá má obrovské skúsenosti s čerpaním a zdrojmi na VÚC-kach. Pracujeme na tom, aby bol prítomný zodpovedný pracovník za dotácie na VÚC-Žilina.
Budú pozvaní hostia M.Novák, predseda spolku včelárov Žilina a  predseda p.Kamenika a predseda SZV Milan Rusnák (po skončení nášho programu 13:00hod).

Obed plánovaný na 13:00hod. formou cateringu, reštaurácia (zabezpečím po dohode)

Občerstvenie bude zabezpečený z prostriedkov RZ ZA

S pozdravom Miloš Belan
Predseda RZ SZV Žilina

V Kysuckom Novom Meste 9.9.2019

Ocenenie včelárov ZO

Priatelia včelári,

touto cestou Vás chcem osloviť v mene RZ Žilina a požiadať Vás o návrh ocenenia včelárov z jednotlivých ZO. Poprosím Vás menný zoznam (cca 2 členov ZO) zaslať mailom do nedele 14.07.2019.

Súťaže RZ SZV Žilinský kraj a skanzenu Pribylina

RZ Slovenského zväzu včelárov Žilinský kraj k príležitosti 100. výročia založenia a skanzen Pribylina vyhlasujú výtvarnú súťaž

VČELY OČAMI DETÍ

 1. kategória materské školy
 2. kategória 1. stupeň ZŠ
 3. kategória 2. stupeň ZŠ

Fotografickú súťaž so včelárskou tématikou.

Súťaž o najlepší med a medovinu z Pribyliny

Propozície súťaže
Súťažné exponáty posielajte do 15. júla 2019 na adresu:
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok
Partizánska 153
03 301 Liptovský Mikuláš

Slávnostné ocenenie víťazov prebehne 21.7.2019 v skanzene Pribylina

 1. Do výtvarnej súťaže sa môžu zapojiť deti daných vekových kategórií. Technika je voľná so včelárskou tematikou. Práce je potrebné označiť menom, kategóriou, adresou a telefonickým kontaktom
 2. Fotografie so včelárskou tematikou je potrebné zaslať vo formáte A4, označiť menom, adresou a telefonickým kontaktom
 3. Súťažné exponáty s medom posielajte alebo doručte osobne na danú adresu balené v skle ½ kg (370ml) baleniach. Súťažné exponáty neochutenej medoviny (bez ovocných príchutí) balených v ½ l sklenených fľašiach posielajte alebo doručte osobne na danú adresu. K súťažným baleniam napíšte meno, adresu a telefonický kontakt

V Pribyline 10.júna 2019 VV súťaž Včely

PORADA FUNKCIONÁROV-v NITRE

Dňa 13.6.2015 (sobota) sa uskutoční porada funkcionárov ZO SZV, občianskych združení Združenia Slovenská včela a R SVS v Kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre so začiatkom o 9,00 hod. Porada je určená pre funkcionárov včelárskych organizácií, ktorí pripravujú podklady k Žiadostiam o poskytnutie a vyplatenie pomoci podľa NV SR č. 107/2014 Z. z. v rámci jednotlivých vnútroorganizačných zložiek OZ ZSV a ostatných včelárskych občianskych združení.

Výbor RZ ZAreg. SZV odporúča spojiť sa v doprave/autá/ v spádových oblastiach telefonickými dohovormi.

Rajonizácia, poverovanie, odborná spôsobilosť AUVL – usmernenie2015

V zmysle aktálnosti času a návštev RVPS oznamujeme

Podľa nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi, pomoc na vykonanie opatrenia kontrola varroázy, je možné poskytnúť iba na prehliadky včelstiev vykonané poverenými úradnými lekármi alebo poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi podľa § 8 ods. 3 písm. y) zákona č. 39/2007 Z. z..

Pokračovať v čítaní „Rajonizácia, poverovanie, odborná spôsobilosť AUVL – usmernenie2015“

POZVANKA na stretnutie do KNM 11.1.2015 +Roč plan vzdelavania v ZAreg.

Vážení delegáti, predsedovia, tajomníci, pokladníci- ZO SZV v žilinskom regióne, pozývame vás na zhromaždenie/konferenciu/ ZA regiónu , ktoré sa uskutoční dňa 11. januára 2015(nedeľa), o 9.00 hod. v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste / cca 300m od svetelnej križovatky-do ľava na most/. Program: 1. Otvorenie, privítanie zástupcov ZOSZV ZAreg.. 2. Voľba návrhovej, Zapisovateľa. 3. Hodnotiace správy/skrátené informácie/ za obdobie 2014 od ZO ZA reg. , 4. Schválenie členského príspevku do RZ SZV ZA 5. Rôzne. Diskusia. /Plán ZA reg./ 6. Návrh na uznesenie. 7. Záver. Prednáška : Technológia včelárenia. Ing. Peter Košarišťan.