OZNAM – VÝZVA pre výbory ZO SZV v ZA kraji.

Vzhľadom k obežníku č.15/2011: Usmernenie k odvodu členských príspevkov na rok 2012 V zmysle Stanov SZV § 5 bod 2 písmeno d, členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.12. bežného roka na nasledujúci rok. Niektoré ZO ešte neodviedli-ak neodvedú poplatok do konca januára 2012 , budú zverejnení na portáli web. Odvod členského príspevku pre SZV na rok 2012 je 0,65€ na včelstvo. Členský príspevok uhraďte bankovým prevodom na č. účtu 8736012/0200, variabilný symbol uveďte číslo Vašej ZO podľa priloženého zoznamu čísiel ZO SZV. Menný zoznam členov ZO SZV zašlite po zaplatení odvodov na Sekretariát SZV. Po upozornení sekretáriátu SZV je nutné odoslať Prílohy: Menný zoznam členov ZO SZV, Čísla ZO SZV/ variabilné symboly k úhrade, Potvrdenie o miere inflácie- sú v obež.č15/2011 Čl.VVSZV Ing.Martin Slovák