Rajonizácia, poverovanie, odborná spôsobilosť AUVL – usmernenie2015

V zmysle aktálnosti času a návštev RVPS oznamujeme

Podľa nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi, pomoc na vykonanie opatrenia kontrola varroázy, je možné poskytnúť iba na prehliadky včelstiev vykonané poverenými úradnými lekármi alebo poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi podľa § 8 ods. 3 písm. y) zákona č. 39/2007 Z. z..

Príslušná RVPS môže vydať poverenie odborne spôsobilým osobám najviac na 3 roky, ak spĺňajú podmienky uvedené v § 10 ods. 11 zákona č.39/2007 Z. z.. Ak AUVL nespĺňa požiadavku podľa § 10 ods. 11 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. musí predložiť osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávacieho kurzu a zložení odbornej skúšky, ktorej obsahom je preukázanie teoretických a praktických znalostí z problematiky chovu a chorôb včiel. Osvedčenie vydáva na základe úspešného vykonania záverečnej skúšky absolventovi akreditovaného vzdelávacieho programu akreditovaná vzdelávacia inštitúcia. Akreditovanou vzdelávacou inštitúciou pre ďalšie vzdelávanie podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon č. 568/2009 Z. z.“) je NPPC – VUŽV Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok. Osvedčenie platí na celom území Slovenskej republiky a vydáva sa na dobu neurčitú. Nakoľko epizootologická situácia v chovoch včiel sa mení, neustále vznikajú nové poznatky týkajúce sa vzniku, vývoja, rozširovania, prevencie a liečenia chorôb a chovu včiel, je potrebné v súlade s § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 568/2009 Z. z. ďalšie vzdelávanie, ktorým si účastník doplňuje, rozširuje, prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu na výkon odbornej činnosti. Ďalšie vzdelávanie AUVL (ďalej iba „školenie“) bude vykonávať akreditovaná organizácia v takom rozsahu, aby bola riešená aktuálna problematika týkajúca sa chorôb a chovu včiel. AUVL, ktorí už boli resp. budú poverení, absolvujú školenie každé 3 roky tak, aby sa zúčastnili školenia najneskôr v tom roku, kedy končí trojročná doba od predchádzajúceho školenia. AUVL, ktorým sa trojročná doba na absolvovanie školenia skončila v roku 2014 alebo 1. resp. 2. štvrťrok 2015 a z časových a kapacitných dôvodov neabsolvujú školenie do 1. apríla 2015 možno vydať poverenie s tým, že školenie musia absolvovať do konca roku 2015, inak im RVPS nevydá poverenie na rok 2016 resp. RVPS zruší poverenie platné na rok 2016.

Rajonizáciu AUVL podľa usmernenia realizuje RVPS bezodkladne pred začatím klinických prehliadok v roku 2015.

O všetkých vykonaných klinických prehliadkach musia byť vedené úradné záznamy obsahujúce identifikáciu kontrolovaného chovateľa včiel, počet včelstiev a výsledok klinickej prehliadky (Príloha č. 2 Národného programu eradikácie moru včelieho plodu „Potvrdenie o vykonaní klinickej prehliadky včelstiev na prítomnosť moru včelieho plodu“.