OZNAM O STRETNUTÍ DELEGÁTOV / zástupcov/ ZO SZV a iných včel. spolkov v ZA REGIÓNE 8.1.2012 +zápisnica,prez.listina

Miesto: v Žiline v rešt. U leguána / ako po minulé roky/Kedy: o 10 hod. Body rokovania: Otvorenie a privítanie delegátov/zástupcov/ z jednotlivých organizácií, program, 1. Zhodnotenie činnosti ZO SZV žilinského kraja v predchádzajúcom roku 2011. 2. Plány na rok 2012 ZO SZV žilinského kraja. Výročné čl. schôdze do konca marca 2012. 3. Pripomienky zástupcov ZO SZV žilinského kraja pre VV SZV Baa. 4. Diskusia : NV 31/2011, Analýzy medov 2011, Zástavy ,Valné zhromaždenie jeseň 2012, ….. 5. Obed 6. Záver Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia. Koordinátor, člen VVSZV Ing. Martin Slovák

Účasť potvrďte e- mailom zoszv.cadca@centrum.sk alebo 0903306565

OZNAM – VÝZVA pre výbory ZO SZV v ZA kraji.

Vzhľadom k obežníku č.15/2011: Usmernenie k odvodu členských príspevkov na rok 2012 V zmysle Stanov SZV § 5 bod 2 písmeno d, členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.12. bežného roka na nasledujúci rok. Niektoré ZO ešte neodviedli-ak neodvedú poplatok do konca januára 2012 , budú zverejnení na portáli web. Odvod členského príspevku pre SZV na rok 2012 je 0,65€ na včelstvo. Členský príspevok uhraďte bankovým prevodom na č. účtu 8736012/0200, variabilný symbol uveďte číslo Vašej ZO podľa priloženého zoznamu čísiel ZO SZV. Menný zoznam členov ZO SZV zašlite po zaplatení odvodov na Sekretariát SZV. Po upozornení sekretáriátu SZV je nutné odoslať Prílohy: Menný zoznam členov ZO SZV, Čísla ZO SZV/ variabilné symboly k úhrade, Potvrdenie o miere inflácie- sú v obež.č15/2011 Čl.VVSZV Ing.Martin Slovák

Prehľad nákazlivých chorôb zvierat / v prilohe PDF/ -2011

Vzhľadom na informovanosť ohľadom  výskytu ohnísk  moru včelieho plodu v prilohe / PDF/ je pre vás na str 3.4,11,12,19,20 zobrazenie v ZAA regióne.  /január 2011/ Odporúčam neprevážať včelstvá z týchto lokalít !!! Jún–  pridaný članok o výskyte  moru vč.plodu v ŽILINE!!!

Aktuálne informácie ponúka : www.svssr.sk

Odorný poradca ZA reg.Ing.Martin Slovák

Predbežný záujem o školenie asistentov veter. lekárov pre včelársku oblasť.

Vzhľadom k súčasnému obdobiu konania výročných schôdzí /1-3 mesiac/ žiadam o zistenie záujmu o školenie asistentov veter. lekárov pre kontrolu včelstiev, ktoré po konzultácii s p. riad.Ing.J.Kopernickým by sa konalo na konci marca-apríl 2011. Podľa počtu záujemcov a z ktorých ZO – miesto konania sa upresní :vid priloha

a- Banská Bystrica SOŠ Pod Bánošom

b- VUVZ Liptovský Hrádok

Zoznamy záujemcov a z ktorých ZO zasielajte na email- zoszv.cadca@centrum.sk a vcela@imafex .sk Odb. por.Ing.Martin Slovák

Budova SZV v Bratislave žiada rekonštrukciu????

small_IMG_9738.JPG

Vzhľadom k dodanej pošte, ktorú obdržali delegáti za jednotlivé ZO a k naslednemu vyjadreniu sa k rekonštrukcii budovy SZV prikladám obr. budovy. Na požiadanie zašlem na e-mail /delegáta,ZO/ možný návrh po rekonštrukcii. čl.VV SZV za ZAAregion Martin Slovák.

small_IMG_9738.JPGsmall_IMG_9739.JPG

Národný programu eradikácie moru včelieho plodu na rok 2011-pre zdravotných asistentov veter.lekára, výbory ZO.-klikni tu

MP SR a Štátna veterinárna a potravinová správa SR zverejnili  národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2011.

Tento naväzuje na dokument z roku 2010 a určuje:

  • spôsob kontrol a monitoring včelieho plodu v roku 2011
  • zásady pre premiestňovanie včelstiev
  • postup pri odbere vzoriek na vyšetrenie a nakladanie s nimi
  • pravidlá náhrady strát včelárom


OZNAM O STRETNUTÍ DELEGÁTOV / zástupcov/ ZO SZV a iných včel. spolkov v ZA REGIÓNE 8.1.2012 +zápisnica,prez.listina

Miesto: v Žiline v rešt. U leguána / ako po minulé roky/ Kedy: o 10 hod. Body rokovania: Otvorenie a privítanie delegátov/zástupcov/ z jednotlivých organizácií, program, 1. Zhodnotenie činnosti ZO SZV žilinského kraja v predchádzajúcom roku 2011. 2. Plány na rok 2012 ZO SZV žilinského kraja. Výročné čl. schôdze do konca marca 2012. 3. Pripomienky zástupcov ZO SZV žilinského kraja pre VV SZV Baa. 4. Diskusia : NV 31/2011, Analýzy medov 2011, Zástavy ,Valné zhromaždenie jeseň 2012, 5. Obed 6. Záver Cestovné a stravné hradí vysielajú oganizácia. Koordinátor, člen VVSZV Ing. Martin Slovák Účasť potvrďte e- mailom zoszv.cadca@centrum.sk alebo 0903306565

Zo stretnutia ZO SZV žilinského regióna- 2010.

small_RegZAstr2009-Slovak5.JPG

V roku 2010 sa delegáti/zastupcovia/ ZO SZV  žilinského kraja  opäť stretli v 2 nedeľu kalendárneho roka kde hodnotili činnosť za predchádzajúci rok a zaoberali sa plánmi na nasledujúce obdobie. Všetci prítomní sa zhodli na termíne prvého stretnutia /2 nedeľa v kal.roku v Žiline/  a druhé podľa návrhu z prvého stretnutia /Pribylina – august/.                   Čl. VVSZV  Ing. Martin Slovák


small_RegZAstr2009-Slovak5.JPGsmall_RegZAstr2009-Slovak4.JPGsmall_RegZAstr2009-Slovak3.JPG

small_RegZAstr2009-Slovak.JPGsmall_RegZAstr2009-Slovak2.JPG