OZNAM O STRETNUTÍ DELEGÁTOV / zástupcov/ ZO SZV a iných včel. spolkov v ZA REGIÓNE 8.1.2012 +zápisnica,prez.listina

Miesto: v Žiline v rešt. U leguána / ako po minulé roky/ Kedy: o 10 hod. Body rokovania: Otvorenie a privítanie delegátov/zástupcov/ z jednotlivých organizácií, program, 1. Zhodnotenie činnosti ZO SZV žilinského kraja v predchádzajúcom roku 2011. 2. Plány na rok 2012 ZO SZV žilinského kraja. Výročné čl. schôdze do konca marca 2012. 3. Pripomienky zástupcov ZO SZV žilinského kraja pre VV SZV Baa. 4. Diskusia : NV 31/2011, Analýzy medov 2011, Zástavy ,Valné zhromaždenie jeseň 2012, 5. Obed 6. Záver Cestovné a stravné hradí vysielajú oganizácia. Koordinátor, člen VVSZV Ing. Martin Slovák Účasť potvrďte e- mailom zoszv.cadca@centrum.sk alebo 0903306565